แนะนำคณะ

  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  เดิมชื่อคณะวิชาศึกษาทั่วไป  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา  มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างของหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วยแผนกวิชาวิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศาสตร์  และวิชาพลานามัย  ต่อมาเมื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา  ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  พ.ศ.  2548  คณะวิชาศึกษาทั่วไปจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ปัจจุบันประกอบด้วยสาขาสาขาเคมีประยุกต์  สาขาฟิสิกส์ประยุกต์  สาขาชีววิทยาประยุกต์  สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขามนุษยศาสตร์  และสาขาสังคมศาสตร์

หลักสูตร

1.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (10 หลักสูตร) ได้แก่

1) เคมี

2) ฟิสิกส์ประยุกต์

3) วิทยาการคอมพิวเตอร์

4) เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์

5) วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

6) เทคโนโลยีโลจิสติกส์

7) สถิติประยุกต์

8) วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

9) เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

10) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง)

2. ด้านศิลปศาสตร์ศาสตร์

1) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2) การท่องเที่ยวและการบริการ

ปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์

วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สมรรถนะหลัก

เป็นคณะที่ผลิตนักปฏิบัติ วิจัยพัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการสู่ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีการบูรณาการข้ามศาสตร์