แนะนำคณะ

ปรัชญา

“สร้างคนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิทยาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม”

วิสัยทัศน์

“มุ้งเน้นบริการวิชาการบนพื้นฐานมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาล บูรณาการการสอนและวิจัยเพื่อสร้างสังคมนวัตกรรมที่มีความสุข”

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ

2.พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของประเทศและนานาชาติ

3.ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนในพื้นที่

4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรม และสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คำนิยม

S = Services เป็นคณะที่เน้นงานบริการด้านการเรียนการสอนในทุกระดับ

A = Academic เป็นคณะที่เน้นการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น