โครงการจัดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineer) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2/2564 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564

โครงการจัดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineer) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2/2564 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาคาร 34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีหัวข้อในการอบรม ได้แก่ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR, นักสืบเคมี (การตรวจหาลายนิ้วมือ), การศึกษารูปร่างของจุลินทรีย์, เคมีไฟฟ้า, กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน, การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สาขาชีววิทยาประยุกต์

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม