การรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรณีไม่กู้ยืมในปีการศึกษา 2564

20 กรกฎาคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์การรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีไม่กู้ยืมในปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาสามารถรายงานสถานภาพได้ทางเว็บไซต์ : https://www.studentloan.or.th/th/faq/1541389582 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานกองทุน อาคารกองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 23) โทรศัพท์หมายเลข 044-233000 ต่อ 2380

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

ข้อมูลจาก : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ www.sci.rmuti.ac.th