ประกาศลดค่าเทอมเพิ่ม (จากเดิม 10 เปอร์เซ็นต์) และประกาศลดเพิ่ม 40 เปอร์เซ็นต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศลดค่าเทอมเพิ่ม (จากเดิม 10 เปอร์เซ็นต์) และประกาศลดเพิ่ม 40 เปอร์เซ็นต์ นะคะ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม