รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน มอบนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในกิจกรรม “อธิการบดีพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์”

(20 กรกฎาคม 2564) คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์อนุชา กล่ำน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธการ รัตนชัย อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ประกำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้อง 34-701 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา สำหรับกิจกรรมอธิการบดีพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ ให้การศึกษาในทุกมิติของการศึกษาด้วยปัญญา ความรู้ ทักษะการทำงาน และจริยธรรม คณาจารย์ได้มีผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่และการบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมกันนี้ได้รับมอบนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการรับมอบนโยบาย อาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์