ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากมติที่ประชุมสภา มทร.อีสาน

(30 กรกฎาคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ควศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 7 คน ดังนี้

1. อาจารย์สมชาติ ดีอุดม ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2. อาจารย์กรัยสรญ์ ขันทจร ในสาขาวิชาจิตวิทยา

3. อาจารย์เอกลักษณ์ ฉิมจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. อาจารย์อนุชา กล่ำน้อย ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

5. อาจารย์ศศิธร อินทร์นอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

6. อาจารย์ณัฐวุฒิ มีศิลป์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา และ

7. อาจารย์พิมพา สร้อยสูงเนิน ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ทั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป