ICT แบ่งปันสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อส่งเสริมการแสดงเพลงโคราชอย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

✴️ ICT แบ่งปันสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อส่งเสริมการแสดงเพลงโคราชอย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ✴️(2 กันยายน 2564) เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งปันสเปรย์แอลกอฮอล์แก่หมอเพลงโคราชในโครงการ “แบ่งปันสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อส่งเสริมการแสดงเพลงโคราชอย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ทั้งนี้เพื่อให้หมอเพลงโคราชใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนเพื่อร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาให้คงอยู่สืบไป🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

*️⃣ ข้อมูลจาก : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th)